Privātuma politika

“RIGA PORT CITY” SIA, reģ. nr. 40203122554, (turpmāk – Pārzinis) uztur tīmekļa vietni www.rigaportcity.lv (turpmāk – Platforma), kā arī sociālo tīklu kontu Instagram: riga_port_city_ un Facebook: Riga Port City. Pārzinis ciena savu klientu, potenciālo klientu, Platformas un sociālo tīklu kontu apmeklētāju privātumu un apņemas to sargāt atbilstoši privātuma politikai (turpmāk – Privātuma politika). 

Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par to, kādam nolūkam Pārzinis iegūst personas datus, kādus personas datu veidus apstrādā un kādos termiņos, informēt Jūs par datu aizsardzības pasākumiem kopumā, kā arī par datu subjekta tiesībām un pienākumiem. Privātuma politika attiecas uz ikvienu fizisko personu (datu subjektu), kuras personas datus apstrādā Pārzinis un tā ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē personas dati tiek iesniegti un apstrādāti. 

Sīkāka informācija par sīkfailiem un identifikācijas datiem, ko Pārzinis ievāc no Platformas apmeklētājiem, ir aprakstīta Privātuma politikas sadaļā “Par sīkfailiem”. 

Pārzinis apstrādā tikai tādus personas datus, kuri ir nepieciešami, lai sasniegtu savas komercdarbības mērķus un tikai minimāli nepieciešamajā apjomā. Apstrādājot personas datus, Pārzinis ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula), Fizisko personu datu apstrādes likumu, kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā. 

Pārziņa rīcībā nonākušie personas dati ir aizsargājami un trešajām personām izpaužami tikai tiesību aktos vai noslēgtajos līgumos noteiktajos gadījumos, kārtībā un apmērā. Nododot personas datus līgumpartneriem (citiem personas datu pārziņiem), līgumos tiek iestrādātas papildus normas attiecībā uz personas datu apstrādi. Lai nodrošinātu savu pakalpojumu izpildi, Pārzinis var izmantot arī personas datu apstrādātājus, kas sniedz pakalpojumus un Pārziņa uzdevumā apstrādā personas datus. Šādos gadījumos Pārzinis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi atbilstoši Pārziņa norādēm un atbilstoši piemērojamiem normatīvajiem tiesību aktiem, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu. Pārzinis izmanto tikai tādus apstrādātājus, kas sniedz pietiekamas garantijas, ka tiks īstenoti atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi tādā veidā, ka apstrādē tiks ievērotas Regulas prasības un tiks nodrošināta datu subjektu aizsardzība. 

Sabiedriskās attiecības un komunikācijas pasākumus ar Pārziņa klientiem, potenciālajiem klientiem, Platformas un citu sociālo tīklu apmeklētājiem, aptauju, pētījumu un konkursu dalībniekiem, nodrošina  personas datu apstrādātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jazz Communications”, reģ. nr. 40103201839, juridiskā adrese: Krišjāņa Barona iela 36-7, Rīga, LV-1011.

Attiecībā uz platformas un citu sociālo tīklu apmeklētājiem personas datu apstrādes juridiskais pamatojums ir apmeklētāju piekrišana un/vai Pārziņa leģitīmās intereses. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem, par pakalpojumiem, aptaujām, konkursiem, Pārzinis veic uz apmeklētāju piekrišanas pamata. Pārzinis var apstrādāt šādus personas datu veidus: vārds, uzvārds, kontaktinformācija: telefons un/vai e-pasts un/vai sociālo tīklus konta nosaukumi, atsevišķos gadījumos demogrāfiskie dati un cita paša apmeklētāja iesniegtā informācija. Sīkāka informācija par personas datu apstrādes mērķi un apjomu, tiesisko pamatojumu var tik sniegta pie konkrētās personas datu ievākšanas situācijas, kā, piemēram, konkrētu konkursu, aptauju rīkošanas gadījumos. 

Pārzinis izmanto dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, pazaudēšanas vai iznīcināšanas. Jūsu personas datus uzglabā droši tikai tik ilgi, cik nepieciešams Pārziņa noteiktajiem mērķiem, kuriem personas dati tika iegūti. Personas datu glabāšanas ilgums var būt pamatots ar līgumu, piekrišanu, Pārziņa leģitīmajām interesēm vai piemērojamiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumu “Par grāmatvedību” un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem). Personas datu glabāšanas laika posma noteikšanai tiek izmantoti sekojoši kritēriji: kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Pārzinis var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, varbūtēju strīdu izskatīšanu un tiesību aizsardzība) un kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt. Pēc datu glabāšanas perioda beigām dati tiek drošā veidā izdzēsti vai iznīcināti, vai tiek anonimizēti, lai vairs nevarētu sasaistīt ar datu subjektu.


Sīkfailu politika

Sīkfaili (saukti arī sīkdatnes vai angļu val. cookies) ir mazi teksta faili, kas tiek izmantoti Platformā, lai apmeklētāju pieredzi padarītu efektīvāku. Pārzinis var saglabāt sīkfailus Jūsu ierīcē, ja tie ir obligāti nepieciešami Platformas darbībai. Citu veidu sīkfailiem ir nepieciešama Jūsu atļauja. 

Sīkfaili tiek nosūtīti uz Jūsu ierīces atmiņu Platformas apmeklējuma laikā. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkfaili tiek nosūtīti atpakaļ uz izcelsmes vietni, kas atpazīst šo sīkfailu.  Sīkfaili darbojas kā konkrētas mājas lapas atmiņa, ļaujot šai mājas lapai atcerēties Jūsu ierīci nākamajās apmeklējuma reizēs. Mūsu Platforma izmanto gan obligāti nepieciešamos sīkfailus, par to brīdinot mūsu Platformas lietotājus un apmeklētājus pirms lapas lietošanas uzsākšanas, gan statistikas sīkfailus, ja Platformas apmeklētāji ir devuši savu piekrišanu. 

Šajā Platformā tiek izmantota uzņēmuma “Google Inc” programma “Google Analytics”, kura izmanto sīkfailus, kas tiek glabāti Jūsu datorā un ļauj analizēt to, kā Jūs izmantojat attiecīgo platformu. Jūsu IP adrese, pielietojot IP-anonimizāciju, tiek saīsināta Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas teritorijā un tikai izņēmuma gadījumos var tikt nodota apstrādei ASV bāzētājos Google serveros. “Google” izmanto šo informāciju, lai izvērtētu to, kā izmantojat attiecīgo platformu, lai Pārzinim sagatavotu ziņojumus par aktivitātēm attiecīgajās interneta lapās un sniegtu citus ar interneta lapu un interneta izmantošanu saistītus pakalpojumus. “Google” nekādā gadījumā nesaista šeit saņemto IP adresi ar jebkuru citu informāciju, kura ir “Google” rīcībā. “Google” nepieciešamības gadījumā šo informāciju var sniegt trešajām personām, ja tas ir likumos noteikts vai ja trešās personas uzņēmuma “Google” uzdevumā veic šo datu apstrādi. Nepiekrītot statistikas sīkfailu izmantošanai, apmeklējuma dati netiek iekļauti “Google Analytics” statistikā. 

Atteikšanās no sīkfailu izmantošanas
Jums ir tiesības nepiekrist šādu statistisku datu veidošanai, uzkrāšanai un apstrādei, jebkurā laikā manuāli atslēdzot sīkfailu apstrādes mehānisma lietošanu savā pārlūkprogrammā. Mainīt sīkfailu iestatījumus vai tos dzēst iespējams savos interneta pārlūkprogrammas iestatījumos. 
Pievienojam saites uz populārāko pārlūkprogrammu sīkfailu pārvaldības informācijas resursiem:

 
  • Firefox 

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

  • Chrome 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

  • Safari 

https://support.apple.com/lv-lv/guide/safari/sfri11471/mac

  • Opera 

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

  • Edge 

https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy

  • Explorer 

https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer[VV4]

Vairāk informācijas, kā kontrolēt sīkfailus atbilstoši savas ierīces pārlūkprogrammai, var atrast tīmekļvietnē:  www.aboutcookies.org  

Datu subjekta tiesības
Jums kā datu subjektam ir šādas tiesības – saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi vai apstrādes ierobežošanu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Pārziņa leģitīmajām interesēm), iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā, izmantojot pastu vai e-pastu (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus).  Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu (ja tāda no Jums ir pieprasīta un esat to sniedzis) savu personas datu vākšanai, apstrādāšanai un izmantošanai. 

Pārzinis nodrošina personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Regulu un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Gadījumā, ja Jums ir pamatotas bažas par to, ka Pārzinis veic Jūsu personas datu apstrādi neatbilstoši normatīvo aktu prasībām vai ir citi ar datu apstrādi saistīti jautājumu, lūdzu, sākotnēji sazinieties ar Pārzini, bet gadījumā, ja tomēr uzskatīsiet, ka Jūsu tiesības joprojām ir pārkāptas, Jums ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē: Datu valsts inspekcija, Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, e-pasts: pasts@dvi.gov.lv, tīmekļa vietas adrese: www.dvi.gov.lv.

Pārziņa kontaktinformācija saziņai par jebkuriem personas datu apstrādes jautājumiem: 

“RIGA PORT CITY” SIA 
Reģ. Nr. 40203122554 
Juridiskā adrese: Andrejostas iela 29, Rīga, LV-1045 
tālrunis: +371 28399900  
elektroniskā pasta adrese: team@rigaportcity.lv 
tīmekļa vietnes adrese: www.rigaportcity.lv 

Privātuma politika ir sagatavota latviešu valodā. Šī privātuma politika var tikt tulkota un var būt pieejama arī citās valodās. Privātuma politikas tulkojuma nesakritību gadījumā Privātuma politikas versija latviešu valodā vienmēr ir vadošā. Pārzinis ir tiesīgs veikt grozījumu Privātuma politikā, publicējot platformā Privātuma politikas aktuālo versiju.